sâmbătă, 7 ianuarie 2012

Legea Invatamantului superior

PERSONALUL DIDACTIC ŞI DE CERCETARE

Norma didactică

Art.39 (1) Universităţile beneficiază de autonomie în definirea normei didactice şi de cercetare pentru fiecare post. Normele didactice şi de cercetare sunt aprobate de către Senat. Orice litigiu privind normarea se supune deciziilor senatului.
(2) În atribuţiile personalului didactic şi de cercetare din învăţământul superior intră:
a)      activităţi didactice de conducere de doctorat, de predare, de seminarizare şi lucrări de laborator, de instruire practică şi de evaluare, conform planurilor de învăţământ şi programelor analitice;
b)      activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, de proiectare şi creaţie artistică, după caz ;
c)      activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică, servicii profesionale aduse universităţii, alte activităţi în interesul învăţământului şi cercetării;
d)     activităţi de management şi administraţie universitară ;
(3) Particularizarea activităţilor menţionate la alin. (2) pe posturi şi grade didactice sau de cercetare se aprobă de senat, la propunerea rectorului. Activităţile se prezintă în fişa postului şi se consemnează în contractul individual de muncă.
(4) Norma didactică de predare variază între 2 şi 12 ore pe săptămână.
(5) Norma de cercetare se stabileşte pe baza legislaţiei în vigoare.
(6) Suma totală a orelor de muncă dintr-o normă didactică sau de cercetare, realizată prin cumularea ponderilor activităţilor menţionate la art. 39, alineatul 2,  este de 40 de ore pe săptămână.
(7) Normarea cadrelor didactice se face ţinând cont de structura anului universitar şi de tipurile de activităţi programate în perioadele corespunzătoare.

Art.40 (1) În una şi aceeaşi universitate sau în universităţi diferite se interzice cumulul de norme didactice. Activităţile didactice care exced norma didactică proprie sunt remunerate în regim de plata cu ora. Activităţile de cercetare, altele decât cele din norma proprie, sunt remunerate conform cartei universitare.
(2) Activităţile din granturi sau contracte de cercetare se remunerează conform deciziei directorului de grant, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a prevederilor cartei universitare.
(3) Profesorii titulari sau directorii de granturi care timp de şase ani consecutivi au derulat granturi de cercetare şi au funcţionat în aceeaşi universitate, beneficiază de an sabatic. Pe perioada anului sabatic aceştia beneficiază integral de salariul negociat, îşi păstrează calitatea de titular, dar sunt scutiţi de efectuarea activităţilor din fişa postului.
(4) Pentru performanţe excepţionale, pot beneficia de an sabatic şi alte categorii de cadre didactice, prin decizia senatului.

Art.41 (1) Personalul didactic şi de cercetare se pensionează la îndeplinirea vârstei legale  de pensionare.
(2) Se interzice ocuparea oricărei funcţii de conducere sau administrare, la orice nivel al universităţii, după pensionare.
(3) Senatul universităţii, în baza criteriilor de performanţă profesională şi a situaţiei financiare, poate decide continuarea activităţii unui cadru didactic sau de cercetare după pensionare în baza unui contract pe perioadă determinantă. Senatul poate decide conferirea titlului de profesor emerit, pentru excelenţă didactică şi de cercetare, cadrelor didactice care au atins vârsta de pensionare.

Art.42 (1) Doctoranzii cu frecvenţă vor fi încadraţi automat de către universităţi ca asistenţi de cercetare sau asistenţi universitari pe perioadă determinată. Atribuţiile lor sunt stabilite de senat.
            (2) Doctoranzii cu frecvenţă beneficiază de toate drepturile asistenţilor de cercetare sau asistenţilor universitari, inclusiv de vechimea în muncă.

Art.43 (1) Prin personal didactic şi de cercetare, în sensul prezentei legi, se înţelege personalul care deţine, în mod legal, unul din titlurile universitare prevăzute de prezenta lege, care aparţine unei instituţii de învăţământ superior şi care desfăşoară activităţi directe cu studenţii, în domeniul educaţiei şi al cercetării ştiinţifice.
(2) În raport cu relaţiile de muncă stabilite cu instituţia de învăţământ superior, personalul didactic poate fi: titular sau asociat. În raport cu participarea la procesul didactic şi gradul de pregătire profesională, personalul didactic poate fi: personal didactic sau personal didactic auxiliar. În raport cu disciplina de învăţământ, personalul didactic poate fi titular sau asociat al cursului respectiv.
(3) Prin personal didactic titular se înţelege personalul didactic care ocupă o funcţie didactică într-o universitate, pe o perioadă determinată sau nedeterminată, în condiţiile legii, funcţia respectivă fiind declarată, potrivit Codului muncii, funcţie de bază.
(4) Calitatea de titular există numai în raport cu o singură instituţie de învăţământ superior; când un cadru didactic desfăşoară activităţi didactice sau de cercetare ştiinţifică în mai multe instituţii de învăţământ superior, calitatea de titular poate fi numai la una dintre ele, iar în celelalte, calitatea este de cadru didactic asociat. Instituţia de învăţământ superior în care cadrul didactic este titular are obligaţia de a păstra şi gestiona, potrivit legii, cartea de muncă sau registrul angajaţilor, cu specificaţia calităţii de titular.
(5) Prin personal didactic auxiliar, în sensul prezentei legi, se înţelege personalul care participă în mod direct în procesul de educaţie sau cercetare ştiinţifică cu studenţii, contribuind nemijlocit la desfăşurarea orelor de clasă, de laborator şi de cercetare ştiinţifică. Personalul didactic auxiliar trebuie să aibă studii potrivit fişei postului, legal constituit.
(6) Personalului din universităţi, încadrat pe funcţii de cercetător ştiinţific, i se aplică prevederile Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
(7) În cazul desfiinţării unei unităţi de învăţământ superior, personalul astfel disponibilizat poate beneficia de salarii compensatorii conform legislaţiei în vigoare.

Art.44 (1) Funcţiile şi titlurile didactice în învăţământul superior sunt: asistent universitar, lector universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar şi profesor universitar. Funcţia de asistent universitar poate fi ocupată de doctoranzii la zi pe perioada determinată.
(2) Personalul didactic prevăzut la art. 44 (1) desfăşoară şi activităţi de cercetare ştiinţifică, de dezvoltare tehnologică şi inovare, de proiectare şi transfer tehnologic, de creaţie artistică sau sportivă, în conformitate cu fişa postului.
(3) În catedre, departamente, unităţi sau centre de cercetare şi microproducţie poate funcţiona pe posturi distincte şi personal de cercetare ştiinţifică sau personal de cercetare ştiinţifică asociat.

Ocuparea funcţiilor didactice

Art.45 Ocuparea posturilor didactice, evaluarea, motivarea, formarea continuă şi concedierea personalului didactic şi de cercetare este de competenţa universităţilor, în baza legislaţiei în vigoare, a metodologiei cadru stabilite de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi a cartei universitare.

Art.46 (1) Angajarea pe un post didactic sau de cercetare se face, după adoptarea acestei legi, pe perioadă determinată sau pe perioadă nedeterminată.
(2) Angajarea se poate face numai prin concurs public, organizat de instituţia de învăţământ superior.
(3) La concursul pentru un post didactic sau de cercetare pot participa cetăţeni români sau străini, fără nicio discriminare după niciun criteriu, în condiţiile legii.
(4) Durata unei perioade determinate este de maximum trei ani.
(5) Contractul de angajare pe perioadă determinată încheiat între universitate şi membri ai personalului didactic sau de cercetare poate fi prelungit, în funcţie de rezultatele profesionale personale, evaluate pe baza criteriilor adoptate de senatul universităţii, precum şi în funcţie de nevoile de angajare şi de resursele financiare ale instituţiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.47 (1) Personalul tehnic-administrativ din instituţia de învăţământ superior este asimilat personalului din administraţia publică şi funcţionează conform legislaţiei în vigoare.

Art.48 (1) Metodologia cadru de concurs pentru ocuparea posturilor vacante va fi stabilită prin hotărâre de guvern, iniţiată de  Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării la propunerea .Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.
(2) Metodologia va stabili, pentru fiecare titlu sau funcţie didactică, cerinţele minimale pentru prezentarea la concurs, modul de desfăşurare, de soluţionare a contestaţiilor, conflictele de interese şi incompatibilităţile, în vederea asigurării calităţii, a respectării eticii universitare şi a legislaţiei în vigoare.
(3) Se interzice ocuparea posturilor didactice şi de cercetare de către persoane dovedite că au plagiat. Se anulează automat concursul pentru un post didactic ocupat, indiferent când, de către o persoană dovedită că a plagiat.
(4) După promulgarea acestei legi, se interzice ocuparea posturilor în aceeaşi catedră de către rudele până la gradul II, inclusiv.
(5) Încălcarea prevederilor de la alineatele (2) - (4) duce la invalidarea automată a concursului şi penalizarea celor vinovaţi pe baza metodologiei menţionate la art. 48, alin. 1.

Art.49 (1) În baza metodologiei cadru şi a legislaţiei în vigoare, universităţile îşi stabilesc metodologia proprie de conferire a titlurilor şi de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare care este aprobată de către senat.
(2) Rezultatele concursurilor sunt aprobate de senat, iar încadrarea pe post se face începând cu prima zi a viitorului semestru.

Art.50 (1) Decanii facultăţilor şi rectorul răspund în faţa senatului pentru buna desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor în condiţiile respectării normelor de calitate, de etică universitară şi a legislaţiei în vigoare.
(2) În condiţiile constatării unor nereguli, senatul poate aplica o serie de sancţiuni specificate în metodologia proprie, mergând până la demiterea decanilor sau a rectorului.

Art.51 (1) Universităţile răspund public de modul de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare.
(2) În cazul  constatării unor nereguli grave în ocuparea posturilor didactice şi de cercetare, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării  aplică sancţiunile prevăzute la art. 12 (2), în baza unui audit realizat de CNATDCU.
(3) Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din universităţi nu pot fi contestate în instanţă.

Evaluarea calităţii cadrelor didactice

Art.52 (1) Datele şi informaţiile privind situaţia profesională a personalului didactic şi de cercetare şi a celui tehnic-administrativ se consemnează într-o fişă personală de serviciu. Accesul la fişa personală de serviciu este permis numai persoanei în cauză, titularului serviciului de resurse umane şi conducătorului instituţiei de învăţământ superior.
            (2) Fişele de post individualizate se încadrează la nivel de catedră şi de departament în ştatul de funcţii al catedrei, respectiv al departamentului. Statul de funcţii constituie documentul legal în baza căruia se face salarizarea lunară a fiecărui membru al personalului didactic şi de cercetare.

Art.53 (1) Rezultatele şi performanţele activităţilor didactice şi de cercetare ale personalului didactic şi de cercetare dintr-o universitate sunt evaluate periodic, la intervale de maximum trei ani. Această evaluare se face în conformitate cu o metodologie aprobată şi aplicată de senatul universităţii.
(2) Evaluarea de către studenţi a prestaţiei cadrelor didactice este obligatorie.

Drepturi ale personalului didactic

Art.54 (1) Personalul din învăţământul superior are drepturi şi îndatoriri care decurg din carta universitară, din codul de etică universitară, din contractul individual de muncă, precum şi din legislaţia în vigoare.
(2) Protecţia drepturilor salariaţilor precum şi a drepturilor de proprietate intelectuală asupra creaţiei ştiinţifice, culturale sau artistice este garantată şi se asigură în conformitate cu prevederile cartei universitare şi cu legislaţia specifică în vigoare.
(3) Membrilor comunităţii universitare le este garantată libertatea academică. În baza acesteia ei pot exprima liber opinii academice în spaţiul universitar şi au libertatea de predare, cercetare şi creaţie, în conformitate cu criteriile de calitate academică.
(4) Personalul didactic şi de cercetare are dreptul de a publica studii, articole, volume sau opere de artă, fără restricţii ale libertăţii academice.
(5) Inovaţiile, invenţiile sau patentele care au fost realizate în laboratoarele universităţii şi cu materiale ce aparţin instituţiei de învăţământ superior sunt considerate ca proprietate a autorului sau autorilor şi a instituţiei de învăţământ superior. Drepturile de proprietate sunt partajate conform prevederilor Cartei universitare şi legislaţiei în vigoare.

Art.55 Cadrele didactice şi studenţii sunt protejaţi în spaţiul universitar de autorităţile responsabile cu ordinea publică. Protecţia se asigură împotriva persoanei sau grupului de persoane care aduc atingere demnităţii umane şi profesionale a cadrelor didactice sau care împiedică exercitarea drepturilor şi a obligaţiilor sale. Protecţia este solicitată de persoana autorizată prin Carta universitară.

Distincţii şi premii

Art.56 (1) Personalul didactic titular cu rezultate excelente în activitatea didactică, educativă şi ştiinţifică poate primi decoraţii, ordine, medalii, titluri, precum şi premii, potrivit legii. Acestea sunt conferite în baza unui statut aprobat prin hotărâre a Guvernului în termen de 9 luni de la promulgarea acestei legi.
(2) Personalului didactic şi de cercetare are îndatoriri şi răspunderi de natură profesională, materială şi morală, care garantează realizarea unui proces instructiv-educativ de calitate şi a unor activităţi de cercetare performante.

Art.57 (1) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare sunt următoarele:
a) observaţie scrisă;
b) avertisment scris;
c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control;
d) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare, de control, ca membru în comisii de doctorat, master sau de licenţă;
e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;
f) desfacerea contractului de muncă la încheierea perioadei pentru care s-a făcut angajarea;
g) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

Art.58 (1) În instituţiile de învăţământ superior, propunerea de sancţionare se face de către şeful de catedră, de departament sau de unitatea de cercetare, proiectare, microproducţie, de către decan sau rector, sau de cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor catedrei, departamentului, consiliului profesoral sau senatului, după caz. Aceştia se autosesizează în cazul unei abateri constatate direct sau în urma unei sesizări primite.
(2) Decanul, rectorul sau senatul universitar, după caz, pun în aplicare sancţiunile disciplinare.

Art.59 (1) Sancţiunea disciplinară se aplică numai după efectuarea cercetării faptei sesizate, audierea celui în cauză şi verificarea susţinerilor făcute de acesta în apărare.
(2) Pentru investigarea abaterilor săvârşite de personalul didactic, personalul din cercetare sau personalul administrativ, se constituie comisii de analiză formate din 3-5 membri, cadre didactice care au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea şi un reprezentant al organizaţiei sindicale din care face parte persoana analizată.
(3) Comisiile de analiză sunt numite, după caz, de:
a)   rector, cu aprobarea senatului universităţii;
b) Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru personalul de conducere al instituţiilor de învăţământ superior şi pentru rezolvarea contestaţiilor privind deciziile senatelor universitare.
(4) Pe lângă Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării funcţionează Consiliul de Etică Universitară, pe baza unui regulament aprobat prin ordin al ministrului, care adoptă sancţiuni legate de încălcarea gravă a eticii profesionale şi a normelor universitare.

Art.60 Răspunderea materială a personalului didactic, de cercetare şi didactic auxiliar se stabileşte potrivit legislaţiei muncii. Decizia de imputare, precum şi celelalte acte pentru recuperarea pagubelor şi a prejudiciilor se fac de către conducerea instituţiei de învăţământ superior, cu excepţia cazurilor când, prin lege, se dispune altfel.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu